Säännöt

KULTU ry:n säännöt  –  29.5.2019 alkaen


1§ Nimi ja kotipaikka 


Yhdistyksen nimi on Oulun yliopiston kulttuuritieteiden opiskelijoiden ainejärjestö KULTU ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on suomenkielinen. 


2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Oulun yliopistossa kulttuuritieteitä opiskelevia. Kulttuuritieteitä ovat yleinen arkeologia, kirjallisuus ja kulttuuriantropologia. Kulttuuritieteisiin kuuluvat myös humanistiset ympäristöopinnot, museologia ja elokuvatutkimus. Yhdistys ajaa jäsentensä etuja, seuraa ja pyrkii vaikuttamaan opetukseen ja opiskeluolosuhteisiin, edistää jäseniensä tieteellistä ja ammatillista kehitystä, toimii huvi- ja harrastustoiminnan kokoajana sekä ylläpitää kulttuuritieteiden opiskelijoiden yhteyksiä muihin opiskelijoiden yhdistyksiin ja yliopistoihin.Tarkoituksensa toteuttamiseen yhdistys pyrkii pitämällä kokouksia, keskustelu- ja informaatiotilaisuuksia, järjestämällä ekskursioita ja illanviettoja ja välittämällä jäsenistölleen tietoa ajanmukaisilla viestintävälineillä. Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, harjoittaa julkaisutoimintaa ja asianomaisilla luvilla järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja julkisia tilaisuuksia. 


3§ Jäsenet 

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, alumnijäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä ne Oulun yliopiston kulttuuritieteitä opiskelevat, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun. 

Alumnijäseneksi voivat liittyä ne Oulun yliopistossa opiskelleet, jotka ovat valmistuneet kulttuuritieteiden alalta. Alumnijäseneksi voivat liittyä myös ne Oulun yliopistossa kulttuuritieteitä opiskelevat, joiden varsinainen jäsenyys on päättynyt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kulttuuritieteitä sivuaineenaan opiskelevat voivat liittyä yhdistyksen kannatusjäseniksi. Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, jota yhdistys pitää erityisen ansioituneena tai yhdistyksen toiminnalle erityisen merkityksellisenä. 

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Varsinaisen jäsen on velvoitettu valmistuessaan siirtymään alumnijäseneksi, mikäli hänellä ei ole enää suorittamisoikeutta arkeologian, kulttuuriantropologian tai kirjallisuuden opintoihin. 

Yhdistys kantaa kertakaikkista jäsenmaksua, jonka suuruudesta päättää syyskokous.


4§ Järjestön jäsenyyden päättyminen 

Hallitus voi erottaa järjestön jäsenen, jos jäsen ei enää täytä laissa tai järjestön säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai on menettelyllään järjestössä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut järjestöä.  


5§ Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi, enintään yhdeksän varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan tarvittaessa valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi toimikautensa aikana nimittää toimihenkilöitä.

Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten on oltava järjestön varsinaisia jäseniä. Alumnijäsenet ja kannatusjäsenet voidaan hallituksen päätöksellä nimittää toimihenkilöiksi.

Hallituksen toimiaika on yksi kalenterivuosi. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asian mennessä äänestykseen se ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 


6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä taloudenhoitajan tai sihteerin kanssa. 


7§ Tilit 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kymmenen päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.


8§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokousilmoitus on toimitettava viimeistään seitsemän päivää aikaisemmin jäsenistön sähköpostilla ja järjestön käyttämällä ilmoitustaululla. 


9§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, syyskokous ja kevätkokous. Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä seitsemän päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

Yhdistyksen jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 


10§ Vuosikokoukset 

Sekä syys- että kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:• kokouksen avaus • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus • hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Syyskokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat: 

• käsitellään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle • vahvistetaan tulo- ja menoarvio ja määrätään jäsenmaksujen suuruus • valitaan yhdistyksen puheenjohtaja • valitaan yhdistykselle hallitus • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat • käsitellään muut esille tulevat asiat Kevätkokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat: • esitetään ja hyväksytään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastuslausunto • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat • käsitellään muut esille tulevat asiat

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen peruminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti