Säännöt

KULTU ry:n säännöt


1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Oulun yliopiston kulttuuritieteiden opiskelijoiden ainejärjestö KULTU ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on suomenkielinen.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Oulun yliopistossa kulttuuritieteitä opiskelevia. Kulttuuritieteitä ovat yleinen arkeologia, kirjallisuus ja kulttuuriantropologia. Kulttuuritieteisiin kuuluvat myös humanistiset ympäristöopinnot, klassillinen arkeologia, museologia, Eurooppa-opinnot ja elokuvatutkimus. Yhdistys ajaa jäsentensä etuja, seuraa ja pyrkii vaikuttamaan opetukseen ja opiskeluolosuhteisiin, edistää jäseniensä tieteellistä ja ammatillista kehitystä, toimii huvi- ja harrastustoiminnan kokoajana sekä ylläpitää kulttuuritieteiden opiskelijoiden yhteyksiä muihin opiskelijoiden yhdistyksiin ja yliopistoihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseen yhdistys pyrkii pitämällä kokouksia, keskustelu- ja informaatiotilaisuuksia, järjestämällä ekskursioita ja illanviettoja, julkaisemalla ja välittämällä erilaisia painotuotteita ja monisteita. Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, harjoittaa julkaisutoimintaa ja asianomaisilla luvilla järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja julkisia tilaisuuksia.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä ne Oulun yliopiston kulttuuritieteitä opiskelevat, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen erotetaan, jos hänellä ei ole ollut opintosuorituksia kahteen vuoteen Oulun yliopistossa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistys kantaa kertakaikkista jäsenmaksua, jonka suuruudesta päättää syyskokous.

4§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi, enintään yhdeksän varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan, tiedotusvastaavan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen toimiaika on yksi kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asian mennessä äänestykseen se ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminenYhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä taloudenhoitajan tai sihteerin kanssa.


6§ TilitYhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kymmenen päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.


7§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminenYhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokousilmoitus on toimitettava viimeistään seitsemän päivää aikaisemmin laitoksen ja ainejärjestön ilmoitustauluille.


8§ Yhdistyksen kokouksetYhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, syyskokous ja kevätkokous. Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa ( 1/3) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä seitsemän päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.


9§ VuosikokouksetSekä syys- että kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• kokouksen avaus
• valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
• hyväksytään kokouksen työjärjestys
• Syyskokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:
• käsitellään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
• vahvistetaan tulo- ja menoarvio ja määrätään jäsenmaksujen suuruus
• valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
• valitaan yhdistykselle hallitus
• valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
• käsitellään muut esille tulevat asiat
• Kevätkokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:
• esitetään ja hyväksytään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastuslausunto
• päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
• käsitellään muut esille tulevat asiat


10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen peruminenPäätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti